Ads 728x90

Surat Lamaran Kerja sebagai Staf atau Karyawan Koperasi + CV

close
Bojonegoro, 8 Oktober 2014

Kepada Yth :
Koperasi Mandala
Di tempat


Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama                       :    ������������
Tempat/Tgl. Lahir    :    ������������
Alamat                     :    Jl. ������������
No. Telp/HP              :    ������������

Dengan segala kerendahan hati, saya mengajukan permohonan untuk bekerja di Koperasi yang Bapak pimpin. Sehubungan dengan hal ini, saya lampirkan :
1.       Foto berwarna 4x6 2 lembar
2.       Fotocopy KTP
3.       Daftar Riwayat Hidup
4.       Fotocopy Ijasah
5.       Fotocopy Transkrip Nilai
6.       Fotocopy KK (Kartu Keluarga)

Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat diterima dan bekerja di Koperasi yang Bapak pimpin. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.Hormat saya,


������������DAFTAR RIWAYAT  HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama                                             :    ������������
Tanggal lahir                                  :    ������������
Kebangsaan                                   :    Indonesia (Jawa)
Agama                                           :    Islam
Tempat tinggal sekarang                :    JL. ������������

Menerangkan dengan sesungguhnya .

PENDIDIKAN
1.    Tamatan SDN 2 Mojokampung
Tahun 1994/1995                                                                          Berijazah
2.    Tamatan SMP N 5 Bojonegoro
Tahun 1998/1999                                                                          Berijazah
3.    Tamatan SMK Harapan Bojonegoro
Tahun 2001/2002                                                                          Berijazah

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.Bojonegoro,        Maret  2013
Saya yang bersangkutan������������Share on :