Ads 728x90

Surat Lamaran Kerja sebagai Karyawan Hotel + CV

close
Cepu, 29 Januari 2010

Hal :  Lamaran Pekerjaan

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
HOTEL MEGA BINTANG
Di
Tempat


Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama                             :   ...........................
Tempat/Tanggal Lahir :   ...........................
Alamat                            :   Jl. ...........................
Cepu � Blora
Pendidikan                   :   SMA Negeri I Ngraho
No. Telp                         :   ...........................

Dengan ini saya mengajukan permohonan lamaran kerja untuk menjadi karyawan di Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin. Dan sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, bersama ini saya lampirkan :
1.     Daftar Riwayat Hidup
2.     Foto Copy Ijasah Pendidikan Terakhir
3.     Foto Copy KTP
4.     Pas Foto 4 x 6 (2 lembar)

Besar harapan saya untuk bisa diterima di HOTEL MEGA BINTANG sebagai karyawan yang Bapak/Ibu pimpin. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.Hormat saya,
...........................
DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama                 :   ...........................
Umur                  :   29 Tahun
Tanggal Lahir   :   ...........................
Bangsa              :   Indonesia
Agama               :   Islam
Tempat Tinggal
Sekarang           :   Jl. ...........................
No. Telp             :   ...........................

Menerangkan dengan sesungguhnya

P E N D I D I K A N

1.   Tamatan SDN I Padangan                             Berijazah
2.   Tamatan SMP Negeri I Padangan                Berijazah
3.   Tamatan SMU Negeri I Ngraho                      Berijazah


Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnyaCepu, 29 Januari 2010
Kami yang bersangkutan,...........................


Share on :