Ads 728x90

Surat Lamaran Kerja di PT. KMAA

close
Jakarta, 8 Maret 2011

Lampiran         :  4 lembar
Hal                  : Permohonan Pekerjaan

Kepada Yth :
Kepala Bagian Personalia PT. KMAA
Jl. Jalan Raya No. 288 Padangan-Bojonegoro 62162

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                                 :   ...........................
Umur                                 :   ...........................
Jenis Kelamin                    :   Laki-laki
Agama                               :   Islam
Pendidikan Terakhir          :   SMA
Alamat                              :   ...........................
                                              ...........................
No. Telp.                           :   ...........................

Dengan ini menyatakan permohonan pekerjaan pada perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin. Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, bersama ini saya lampirkan :
1.      Fotocopy KTP
2.      Fotocopy Ijazah terakhir
3.      Surat Keterangan Dokter
4.      Fotocopy BST ( Basic Safety Training )
5.      Pas photo terakhir ukuran 4 x 6, 2 lembar
6.      Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Demikian surat permohonan ini, besar harapan saya agar Bapak/Ibu dapat menerima surat lamaran ini. Atas kebijaksanaan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.Hormat saya...........................
Download file
Share on :