Ads 728x90

Surat Lamaran Kerja di PT. Exterran + CV

close
Brabowan, 30 Desember 2009

Lamp.      :  
Perihal     :   Lamaran Pekerjaan                                  Kepada :
Yth. Bapak �����..
PT. EXTERRAN
Di Tempat


Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama                           :   ...........................
Tempat/Tgl. Lahir       :   ...........................
Alamat                        :   ...........................
...........................
Jawa Timur

Dengan ini saya mengajukan Surat Lamaran pekerjaan kepada Bapak untuk dapat diterima bekerja di Perusahaan Bapak.
Sebagai bahan pertimbangan dengan ini saya lampirkan :
1.   Daftar Riwayat Hidup
2.   Foto copy KTP
3.   Foto copy Ijazah
4.   Pas photo 4 x 6 (2 lembar)
5.   Foto copy SKCK
6.   Foto copy Referensi Kerja
7.   Foto copy Sertifikat
8.   Foto copy Kartu Keluarga

Besar harapan saya lamaran ini dapat diterima. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, saya mengucapkan terima kasih.Hormat saya
...........................
DAFTAR RIWAYAT HIDUPYang bertanda tangan dibawah ini :
Nama                                 :   ...........................
Tempat / Tgl. Lahir           :   ...........................
Jenis Kelamin                    :   Laki-laki
Agama                               :   Islam
Warga Negara                   :   Indonesia
Alamat                              :   ...........................
...........................
Jawa Timur
Pendidikan                        :   SMK

Menerangkan bahwa :
PENDIDIKAN
1.   SDN Tunah I                                    Tamat Berijazah        1998
2.   SMP PGRI 2 Tuban                          Tamat Berijazah        2001
3.   SMK PGRI 2 Tuban                         Tamat Berijazah        2004

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Brabowan, 30 Desember 2009

...........................

Share on :